Obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Corporate Service Pavel Petrák (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb uvedené firmy (dále jen zákazník).

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služby je společnost Corporate Service Pavel Petrák, IČ: 72010924 se sídlem Kukaňova 2262, 430 03 Chomutov.

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem, popř. zákazníkem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.volnypad.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.

2.2. Objednatel si může objednat službu, poukázky na služby či zboží z aktuální nabídky poskytovatele služeb uvedené na internetových stránkách poskytovatele – tandemový seskok z výšky 3000 – 6000 m či další specifikované služby na webu www.volnypad.cz.

2.3. Objednatel může objednat konkrétní službu, které může příjemce služeb využít za cenu platnou v době rezervace konkrétní služby.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb www.volnypad.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

3.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, poštovní poukázkou, v hotovosti, fakturou nebo platební bránou GoPay.

3.3. Při platbě převodem z účtu a poštovní poukázkou musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem a to tak, aby ke dni realizace služby byla částka doložitelně připsána na účet poskytovatele. V opačném případě může poskytovatel požadovat provedenou službu uhradit na místě.

3.4. Při platbě v hotovosti může být tato provedena v českých korunách nebo v eurech (přepočet kurzu daného dne).

3.5. Při platbě na fakturu je nutno v objednávce předat fakturační údaje.

3.6. Akční slevy na služby není možné kombinovat nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

4. Objednávka

4.1. Objednávku služeb či poukazů lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb www.volnypad.cz, e-mailem nebo telefonicky.

4.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

4.3. Fakturační adresou se rozumí adresa objednatele, tj. osoby, která bude hradit objednanou službu nebo poukaz.

4.4. Doručovací adresou se rozumí zpravidla adresa objednavatele. Pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné to v objednávce výslovně uvést (vyplnit údaje v Doručovací adrese). Pokud Doručovací adresa nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na fakturační adresu.

5. Poukazy

5.1. Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, poukaz na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

5.2. Za vyřízení objednávky poskytovatelem se rozumí odeslání poukazu na doručovací adresu objednatele.

5.3. Ceny služeb a poukazů uvedených v Ceníku na webových stránkách poskytovatele www.volnypad.cz a jsou uvedeny bez nákladů na doručení. Poskytovatel si účtuje následující dodatečné náklady za doručení objednávky viz ceník publikovaných na webové stránce https://www.volnypad.cz/cs/cenik.

5.4. Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu, je uvedena na poukazu – platnost poukazu.

5.5. Poukaz nelze vyměnit za protihodnotu ve formě peněz.

5.6. Platnost poukazu zakoupeného v sezóně (duben, květen, červen, červenec, září, říjen) je 12 měsíců. Platnost poukazu zakoupeného mimo sezónu (listopad, prosinec, leden, únor, březen) je do 31. 10.

5.7. Příjemce služby má právo požádat poskytovatele služby o prodloužení platnosti vydaného poukazu na vybrané služby. V případě, že nemožnost čerpání služby v termínu nebyla způsobena ze strany poskytovatele služby, poskytovatel služby prodlouží platnost poukazu o max. 6 měsíců v případě, že příjemce služby uhradí poplatek za prodloužení poukazu ve výši 1500,- Kč. Podmínkou je, že poukaz je v době žádosti o prodloužení plně zaplacen. Zaplněný termín požadovaný ze strany objednatele nezakládá důvod k bezplatnému prodloužení poukazu.

5.8. Platnost poukazu je možné prodloužit pouze po zaslání žádosti na e-mail, žádost musí obsahovat číslo poukazu. Poukaz je možné považovat za prodloužený až po písemném potvrzení ze strany poskytovatele.

5.9. Platnost poukazu vystaveného smluvním partnerem / smluvní agenturou poskytovatele se řeší přímo s tímto smluvním partnerem / smluvní agenturou.

5.10. Platnost poukazu v případě slevové akce vypsané poskytovatelem nebo smluvním partnerem / smluvní agenturou poskytovatele lze prodloužit po písemné žádosti a to v případě, že příjemce služby uhradí poplatek za prodloužení poukazu ve výši doplatku do celkové výše ceny požadované služby publikované v ceníku poskytovatele publikovaného na na https://www.volnypad.cz/cs/cenik.

6. Rezervace

6.1. Rezervaci termínu zakoupených služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb https://www.volnypad.cz/cs/rezervace-terminu-seskoku/, e-mailem nebo
telefonicky. Rezervace je považována za potvrzenou pouze v případě, že objednatel obdrží zpětný potvrzovací e-mail. Konkrétní čas seskoku je sdělován příjemci služby formou SMS min. 2 dny předem.

6.2. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb s dostatečným předstihem. Poskytovatel má právo odmítnout rezervaci v případě, že je požadovaný termín plně obsazen. Příjemce služby v tomto případě zvolí nejbližší volný termín v rámci platnosti svého poukazu na jakémkoliv místě dle zveřejněného kalendáře.

6.3. Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí bez storno poplatků. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se příjemce služby nedostaví), není příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci a
poukaz je označen jako využitý.

6.4. Pokud bude rezervace stornována poskytovatelem z důvodu zásahu vyšší moci (zejména počasí), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na
náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

6.5. Zákazník je povinen zkontrolovat platnost poukazu v době seskoku.

6.6. Poukaz musí být v platnosti uplatněn nikoliv pouze zarezervován.

7. Odstoupení od smluvního vztahu – storno

7.1. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech: V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb.

7.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí
odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od objednávky poukazu.

7.3. Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 1000,- Kč – storno poplatek. Poskytovatel vrátí částku poníženou o storno poplatek na číslo účtu zaslané zákazníkem.

7.4. Žádost o storno poukazu musí být zaslána písemně (e-mailem). V žádosti musí být uvedeno číslo poukazu, číslo účtu, jméno zákazníka a telefonní kontakt. Částka bude zaslána jen na základě souhlasu objednatele.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

8.2. Minimální věk pro absolvování tandemového seskoku je 8 let, horní hranice není stanovena. Nejvyšší možná váha pro absolvování tandemového seskoku je 110 kg. Při váze klienta nad 90 kg účtujeme příplatky viz webová stránka https://www.volnypad.cz/cs/cenik.

8.3. Lékařská zdravotní prohlídka pro absolvování tandemového seskoku není nutná, každý pasažér před seskokem potvrdí čestné prohlášení, že je zdráv. Případné zdravotní omezení nahlásí tandempilotovi. Ten je oprávněn zákazníka po zhodnocení zdravotních rizik odmítnout. Tandemový seskok není vhodný pro diabetiky, kardiaky nebo klienty po vážných operacích.

8.4. Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

8.5. Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s příslušným poukazem. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v bodě 6.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.6. Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

8.7. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

8.8. Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím poukazu a/nebo průvodního dopisu.

9. Reklamace

9.1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí
služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta.

9.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i e-mailová forma) a je povinen v ní uvést číslo poukazu (pokud byl vystaven) a popsat vady poskytnuté služby.

9.4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová forma).

10. Ostatní

10.1. V případě doplatku za váhu, který se platí na letišti v hotovosti, platí pro všechny poukazy zakoupené do 28. 2. 2022 (včetně) původní váhové doplatky, to je: 95 – 105 kg – 300 Kč, nad 105 kg – 500 Kč. Pro všechny poukazy zakoupené od 1. 3. 2022 dál platí nové váhové doplatky: nad 90 kg – 300 Kč, nad 95 – 600 Kč, nad 100 kg – 900 Kč, nad 105 kg – 1 500 Kč, maximální váha pasažéra pro seskok 110 kg.

10.2. Z důvodu nárůstu cen paliva může být na letišti účtován PALIVOVÝ PŘÍPLATEK odvíjející se od aktuální výše PHM. Doplatek se hradí na letišti v hotovosti.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.